I. PLANLAMA 
A. Denetim evreninin tanımlanması (ve dönemsel olarak güncellenmesi)
B. Denetim alanlarının belirlenmesi
C. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi
D. Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması
E. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
F. Planın hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
G. İç denetim programının hazırlanması ve üst yönetici tarafından onaylanması
H. Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim 

II.     DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ 
A. Ön çalışma ve bireysel çalışma planı 
Çalışma kağıtları ve formlar
Denetim amaçlarının belirlenmesi
Bilgi toplama/ön araştırma
Açılış toplantısı
Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi)
Bireysel çalışma planının hazırlanması 
B. Saha çalışması 
Denetim testlerinin uygulanması
 Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi
Bulguların denetlenen birimle paylaşılması Kapanış toplantısı 

III. RAPORLAMA 
Nihai denetim raporunun hazırlanması ve üst yöneticiye sunumu 

IV.  DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ
A. Denetim sonuçlarının izlenmesi
B. Denetimin değerlendirilmesi
C. Denetçinin değerlendirilmesi 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI 
İç Denetim İş Akış Şeması
Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Şeması